Skip to content

Welcome guest

Please login or register

Vilkår og betingelser

Standard vilkår og betingelser for kjøp hos Lava Art AS (org: 917148996)

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Partene

Selger er Lava Art AS, org.nr. 917148996, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, support@lavaart.com («selger/selgeren»).

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen («kjøper/kjøperen» eller «kunde/kunden»).

Pris, prisendringer, mm

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal ikke belastes kunden.

Lava Art AS forbeholder seg retten til å endre enhver annonsert pris før en bestilling bekreftes. Vi forbeholder oss også retten til å justere priser i abonnementsperioden.

Alle produkter leveres ellers med forbehold om at de er tilgjengelig fra lager, og produkter kan når som helst trekkes fra markedet. Dersom vi ikke er i stand til å oppfylle en bestilling, vil kunden bli tilbudt et alternativt produkt.

Betalingen

Ved betaling med kredittkort vil kredittkortet belastes når du fullfører bestillingen. Den samme betalingsmåten benyttes for fremtidige abonnement. Dersom denne betalingsmåten ikke fungerer, kan vi velge å benytte andre betalingsmetoder for å oppfylle abonnementsavtalen.

For kjøp som ikke gjennomføres med bruk av kredittkort vil en separat faktura bli skrevet og sendt til den registrerte forsendelsesadressen. Det vil bli belastet en fakturaavgift på 20kr per faktura. Ved vareforsendelser i forbindelse med bytte vil en ny faktura bli skrevet og sendt til registrert forsendelsesadresse. Også da vil det bli belastet en ekstra fakturaavgift på 20kr per faktura.

Toll- og merverdiavgifter
Dersom det er aktuelt for deg, må du sjekke om det skal betales toll- og/eller merverdiavgift for varene du kjøper. Disse avgiftene er ikke inkludert i handlekurven din, kassen, kvitteringen eller i annen korrespondanse eller kvittering knyttet til kjøpet. Du må sørge for at alt av toll og avgifter blir betalt i henhold til de regler som gjelder for ditt land. Lava Art AS er ikke ansvarlig for krav om toll og avgifter knyttet til kjøp som er gjort på våre nettsider. Det vil heller ikke gis refusjon for disse.

Levering

Levering er skjedd når du, eller din representant, har overtatt tingen.

Normal behandlingstid fra vi mottar en bestilling til varen sendes fra oss er 24 timer eller første påfølgende arbeidsdag. Frakttiden kan variere, og kan sjekkes med det fraktfirmaet du har valgt. Som kunde må du påse at postkassen din er beskyttet mot hendelser som kan skade eller medføre at du ikke mottar varen.

Angrerett ved kansellering og tilbakelevering av varer                            
Du har 14 dagers angrerett når du kjøper varer fra oss. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Fristen anses overholdt dersom melding om angrerett er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Vi anbefaler på det sterkeste at angreretten informeres pr. e-post (support@lavaart.com).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Fraktkostnader for retur av varer dekkes av kunden. Kunden er ansvarlig for tap eller skade på den returnerte varen, ved slikt tap eller skade har Lava Art AS full rett til å la dette komme til fradrag helt eller delvis på det refunderte beløpet. For returer av pakker som er sendt til oss vil det til komme 149,-. i tillegg for retur eller sende pakken tilbake til avsender.

Vi plikter å tilbakebetale beløpet innen 14 dager fra mottak av retursendingen.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du ikke kan angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie, kosmetikk og liknende. Skulle du returnere en brukt vare vil vi avkorte betalingen tilsvarende verdireduksjonen.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon.

For å se angrerettskjema klikk her

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon.

Mangler og feil ved produktet og forsinkelse på leveransen – reklamasjoner

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig og hvor årsaken til reklamasjonen beskrives.

Reklamasjoner som skyldes allergiske reaksjoner fra produktet, er kundens ansvar. Det forutsettes at kunden kjenner til eventuelle egne allergier før en vare bestilles.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Personvern
Les gjennom våre personvernregler som gjelder for ditt besøk på våre nettsider. Dine private data blir ikke gjort tilgjengelig for noen utenfor vårt selskap. Personlige opplysninger kan benyttes av oss så lenge du er aktiv kunde og etter at ditt kundeforhold er avsluttet. Din informasjon vil bli lagret inntil du velger å slette den selv, eller ber oss om å slette den. Anmodning om å slette alle dataene på din personlige konto kan rettes til support, support@lavaart.com.

Elektronisk kommunikasjon
Du samtykker i at vi kan bruke enhver kommunikasjonsform, herunder brev, telefon, e-post og SMS.

Copyright

Innhold på www.lavaart.com er Lava Art AS sin eiendom. Dette innhold er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra Lava Art AS.

Fraskrivelser og begrensninger i ansvar
All bruk av varen er på brukerens egen risiko. Det gis ingen garantier til resultatet av å benytte varen og det forutsettes at varen brukes i tråd med brukerveiledning og det varen normalt brukes til.

Lava Art As er kun ansvarlig for eventuelt verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Vår nettside med innhold og tjenester presenteres «som det er». Verken vi eller våre samarbeidspartnere, eller dens ledelse, ansatte og tilbydere gir noen form for garanti, enten uttrykkelige eller underforståtte, i forbindelse med disse vilkår og betingelser, eller nettstedet eller noe av innholdet på nettstedet.

Du samtykker i at, så langt tillatt av gjeldende lov, verken vi eller våre samarbeidspartnere, eller dens ledelse, ansatte og tilbydere er ansvarlig under noen omstendigheter, for (a) forretningsavbrudd (b) forsinkelser eller avbrudd i nettstedet; (c) manglende levering av data, feillevering, ødeleggelse eller annen endring;(d) tap eller skader av noe slag som kommer som følge av befatning med eller tilstedeværelse av lenker til nettstedet som befinner seg utenfor nettstedet; (e) datavirus, systemsvikt eller feil som kan oppstå i forbindelse med din bruk av nettstedet, også under hyperlenke til eller fra tredjeparts nettsteder (f) eventuelle feil eller mangler i innhold eller (g) hendelser utenfor vår kontroll.

Videre skal verken vi eller våre samarbeidspartnere, eller dens ledelse, ansatte og tilbydere, i den grad tillatt gjennom lov, være ansvarlig for noen indirekte skader eller følgeskader av noe slag (inklusive tapte inntekter) knyttet til nettstedet eller din bruk av dette.

Kontoen din
Enhver kontohaver kan registrere kontoen slik at man har tilgang til styringsfunksjoner som f.eks. å sjekke bestillingshistorikk eller å legge igjen produktomtaler. Slik tilgang krever passord. Du har selv ansvar for å lage et sterkt passord, å holde passordet hemmelig og å bytte passord ved mistanke om at det er gjort kjent for en tredjepart.

Du er ansvarlig for all aktivitet på sin brukerkonto og for å holde personlige opplysninger oppdaterte.

Ved bestilling av varer forsikrer du at den informasjonen du gir oss er sann og nøyaktig, at du er rettmessig bruker av kreditt- eller betalingskort som benyttes ved bestilling, og at det er tilstrekkelig dekning til å betale for varene.

Lava Art AS forbeholder seg retten til å nekte service, avslutte kontoen, fjerne eller forandre på dens innhold eller å kansellere bestillinger dersom det anses nødvendig.

Vurderinger og omtaler
Kunder som har bestilt varer minst en gang og som har registrert kontoen sin slik at de har tilgang til styringsfunksjoner på nettsiden, har anledning til å laste opp produktomtaler og -vurderinger på nettsidene.

Lava Art forbeholder seg retten til å avvise, endre eller fjerne innhold dersom det anses nødvendig.

Brukere som bidrar med innhold til nettsidene gir Lava Art AS ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, avgiftsfri og ubegrenset underlisensierbar og overførbar rett til å benytte, kopiere, tilpasse, publisere, oversette, videreutvikle, distribuere og vise slikt innhold i hele verden og i ethvert medieformat.

Brukeren garanterer at den alene er forfatter, eier og rettighetshaver til innholdet som deles på nettsidene, at innholdet er korrekt, og at brukeren frivillig fraskriver seg alle moralske rettigheter til innholdet.

Videre forplikter brukeren seg til ikke å dele innhold som man vet er usant, unøyaktig eller misvisende; eller å bryte en tredjeparts opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller andre eierrettigheter, eller rettigheter knyttet til publisitet eller personvern; innhold som kan virke ærekrenkende, nedvurderende eller hatefulle; innhold som tredjepart har betalt for.

Brukeren samtykker til å holde Lava Art AS skadesløs og harmløs til ethvert krav, pålegg eller skade påført Lava Art AS av en tredjepart som følge av innhold eller materiale som brukeren har delt.

Endringer i kunderelasjon
Alle endringer i kunderelasjonen som er relevante for å oppfylle forpliktelsene i kontrakten, herunder endringer av adresse, postadresse, e-post og telefonnummer, skal varsles Lava Art AS umiddelbart.

Produktbeskrivelse, nøyaktighet av informasjon, forbud mot videresalg av produkter
Vi forsøker å være så nøyaktig som mulig i vår beskrivelse av produktene på nettstedet, men vi garanterer ikke at produktbeskrivelse, fargene, informasjonen eller annet tilgjengelig på nettstedet er nøyaktig, komplett, pålitelig, oppdatert eller fri for feil.

Dette nettstedet kan inneholde typografiske feil eller unøyaktigheter, og nettstedet er ikke nødvendigvis oppdatert. Vi forbeholder oss derfor retten til å korrigere feil, unøyaktigheter eller utelatelser (inkludert etter at en ordre er sendt), og til å endre eller oppdatere informasjon når som helst, uten varsel. Merk at slik feil, unøyaktigheter eller utelatelser kan være knyttet til pris eller tilgjengelighet, og vi forbeholder oss retten til å annullere eller avvise ordre plassert basert på feil pris eller tilgjengelig. Vi beklager eventuelle ulemper.

Produktene og tjenestene tilgjengelig på nettstedet, og alle prøver på disse som vi kan tilby, er utelukkende for personlig bruk. Du kan ikke selge eller videreselge produkter eller tjenester, eller prøver på dette som du har kjøpt eller på annen måte mottatt fra oss. Vi forbeholder oss retten, med eller uten varsel, til å avbestille eller redusere kvantiteten av enhver ordre eller produkter eller tjenester som skal sendes deg, som vi har grunn til å tro kan føre til brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Styrende språk
Lava Art AS’ vilkår og betingelser ble opprinnelig skrevet på norsk og oversatt til følgende lands språk (Sweden/Denmark/Finland/UK/Germany/Austria/USA). Alle oversatte versjoner av Lava Art AS sine vilkår og betingelser anses å være like autentiske. Hvis det imidlertid oppstår avvik mellom oversatte versjoner, skal den norske versjonen representere det Styrende språk og være retningsgivende i enhver rettslig prosess. 

Lovanvendelse og konfliktløsning

Avtalen reguleres av norsk rett.

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med forbruker tilsynet for mekling. Forbruker tilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600  eller www.forbrukertilsynet.no

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her – http://ec.europa.eu/odr

Lykkes det ikke partene å komme til enighet, vedtas norske domstoler som verneting i alle tvister som gjelder betingelsene og tilhørende bestemmelser.

Handlekurv

Your cart is currently empty